Przedszkole

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2020 r. sześciolatki odśpiewaniem hymnu rozpoczęły grupowe obchody Święta Niepodległości. Dzieci w wielką powagą recytowały wiersze, śpiewały piosenki o Polsce i Symbolach Narodowych. Na zakończenie części artystycznej przedszkolaki z podziałem na role (dziewczynki pytały, chłopcy odpowiadali) wyrecytowały „Katechizm Polskiego Dziecka”. Uroczystość zakończyliśmy spacerkiem z wykonanymi flagami.

 

 

 

 

 

Renata Głuchowska

Agata Zawadzka

"Szkolne przygody Fajniaków"

Sześciolatki z naszego przedszkola wzięły udział w programie edukacyjnym i konkursie „Szkolne przygody Fajniaków” organizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Zgodnie z treścią wiersza J. Kasperkowiaka „Dziś ekologia modne słowo, przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami się ogłaszamy, od dziś przyrodzie my pomagamy!” przystąpiliśmy do działania. Wspólnie z bohaterami Gangu Fajniaków zrealizowaliśmy cztery zajęcia edukacyjne poświęcone czterem żywiołom: ognia, wody, ziemi i powietrza. Dzieci uczestniczyły w eksperymentach i zabawach badawczych: „Jaka jest woda?”, „Po co nam powietrze i gdzie się ukrywa?”, „Dlaczego świeczka przykryta słoikiem gaśnie?”, „Jaka jest ziemia?. Czym się różni piasek od gleby?”, „Wulkan”. Po ich przeprowadzeniu dzieci określały właściwości wody, powietrza, gleby i próbowały wyciągać wnioski: dlaczego tak się dzieje? Zajęcia wzbogaciły działania plastyczne, których efektem były powstałe prace. Troska o naturalne środowisko to znakomity temat do rozmowy, poszukiwania informacji i uczenia się współpracy z naturą, a dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat. Prace konkursowe już wysłane. Teraz czekamy na wyniki. Trzymajcie kciuki!

Zajęcia „Powietrze” i praca plastyczna „Czyste powietrze”

 

Zajęcia „Woda” i praca plastyczna „Wodne stworki”

 

 Zajęcia „Ogień” i praca plastyczna „Ognisko”

 

Zajęcia „Ziemia” i praca plastyczna „Nasza planeta Ziemia”

 

  

Renata Głuchowska

Agata Zawadzka

Dzień Przedszkolaka

Dnia 21 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci w swoich grupach uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Było wesoło i kolorowo. 6-latki wspólnymi siłami stworzyły napis DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. Każdy ozdabiał literkę według własnej koncepcji. Na koniec dzieci dostały dyplomy SUPER PRZEDSZKOLAKA z czego były bardzo zadowolone.

 

 

 

Odwiedziny Policjantów

18 września 2020 roku odwiedzili Nas Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Łosicach. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pani policjantka przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i siedzenie w foteliku podczas jazdy samochodem. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja radiowozu policyjnego i wyposażenia niezbędnego podczas wykonywania prac policjanta.

 

 

 

 

ZASADY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców – prawnych opiekunów lub upoważnione osoby na piśmie przez rodziców – prawnych opiekunów.
2. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy lub nauczyciela pełniącego opiekę nad dziećmi i odebranie z „rąk” wychowawcy lub nauczyciela, który pełni opiekę nad dziećmi. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do rozebrać dziecko w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi.
3. Rodzice mają obowiązek wejść do Sali lub ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
4. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w porozumieniu przedszkolnym (tzw. umowy pisemnej).
5. Rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola wg godzin zawartych w umowie.
6. W przypadku godzin odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego lub PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji, wg wzoru upoważnienia, które znajduje się u wychowawców grup. W każdej grupie wiekowej upoważnienia są gromadzone i przechowywane przez cały rok szkolny. Takie upoważnienie skuteczne jest przez cały rok szkolny. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione w formie pisemnej.
7. Osoby upoważnione do odbioru dziecka powinny posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać.
8. Inne osoby niepełnoletnie, np. dzieci od 10 roku życia, mogą samodzielnie wg prawa o ruchu drogowym poruszać się po drodze, mogą odbierać dzieci z przedszkola na wyraźne pisemne upoważnienie przez rodziców i przedstawienie do akceptacji tej informacji dyrektorowi przedszkola. Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
9. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisane przez obojga rodziców – prawnych opiekunów.
10. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad dzieckiem. Jeżeli, są to osoby – goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje pisemne upoważnienie.
11. Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom, należy przestrzegać zasady, iż odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez osobiste poinformowanie nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. Nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać w ogrodzie w momencie, jak na terenie przedszkola są inne dzieci z przedszkola są pod opieką nauczycieli.

Ogłoszenie

27 sierpnia (czwartek) o godz.16.00 w budynku przedszkola odbędzie się zebranie z rodzicami.

Rok szkolny 2019-2020

Potrzebna pomoc

Potrzebna jest ogromna pomoc dla malutkiej Tosi. Antosia, która choruje na SMA, to córeczka naszej absolwentki oraz wnuczka naszej nauczycielki Pani Marii Klimaszewskiej. Jedynym ratunkiem dla Tosi jest terapia genowa, której koszt to ponad 9 milionów złotych. To cena za życie, zdrowie i przyszłość dziewczynki. Tylko razem możemy stawić się chorobie i powstrzymać jej dramatyczny rozwój. Liczy się czas i każda złotówka. Pamiętajmy DOBRO WRACA ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ. Wspólnie możemy wiele. Pomóżmy!!

https://www.siepomaga.pl/antosia?fbclid=IwAR1VlKQdhkxPSZPmFXWz6DviOAA1e2AdoReWp6yaV07vLDzRMGi6RFR2eoE

📌OGŁOSZENIE📌

ZEBRANIE Z RODZICAMI dzieci zgłoszonych na rok szkolny 2020/21 odbędzie się w przedszkolu 18 czerwca (czwartek) o godz.16.

Informacja

Szanowni Rodzice

dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńcze do naszego przedszkola,

Informujemy, że w razie nieobecności dziecka w przedszkolu, jesteście zobowiązani są do telefonicznego zgłoszenia tego faktu pracownikom przedszkola do godz. 8.00.

W przeciwnym razie nie będzie odliczana opłata za wyżywienie.

Strona 4 z 27