O szkole

Nasza szkoła stwarza szanse na rozwój dziecka - poprzez rzetelną edukację na lekcjach i zajęciach dodatkowych prowadzonych w salach szkolnych oraz w terenie, a także poprzez organizację wcześniej niż  Ministerstwo Edukacji Narodowej zarządziło-rocznego projektu edukacyjnego  pod nazwą: „Dzień  bez nauki, ale nie bez wiedzy”. 

  

  

Zapewniamy dzieciom i młodzieży zapoznanie z atrakcjami kulturalnymi i przyrodniczymi kraju na wycieczkach i zielonych szkołach.

  

 

Każdy uczeń ma możliwość rozwoju swych talentów i zainteresowań, za sprawą konkursów, które organizujemy lub w których systematycznie bierzemy udział  oraz poprzez pokazy umiejętności  na spotkaniach z rodzicami, apelach i  szkolnych uroczystościach o charakterze patriotycznym, artystycznym i sportowym.

 

 

Staramy się, by młodzież miała kontakt z ciekawymi i mądrymi ludźmi, dlatego stwarzamy okazje do  zajęć z profesjonalistami na  zajęciach, warsztatach  artystycznych podczas letnich plenerów czy na projektach.

 

 

Zależy nam na tym, by nasi uczniowie już teraz otwierali się na drugiego człowieka, by odkrywali w sobie potrzebę niesienia pomocy ludziom i zwierzętom, a także by potrafili funkcjonować w świecie demokratycznym. Wspieramy więc uczniów w organizowanych przez nich akcjach charytatywnych i działalności Samorządu Uczniowskiego.

 

Od 1999r. kiedy to dyrektorowania podjęła się Maria Daszko- szkoła pracuje metodą projektu. Podczas pracy tą metodą uczestnik zdobywa informacje, badając otaczający go świat  czy  poszukując wiadomości w różnych źródłach (Internet, prasa, wywiady). Następnie weryfikuje i porządkuje zgromadzony materiał, a wnioski przedstawia odbiorcom w dowolnej formie-prezentacja multimedialna, pokaz , występ artystyczny, itp. Podstawową formą pracy jest praca w grupie, w której dokonuje się podział ról, planuje się pracę zgodnie z harmonogramem i dąży się do wspólnego celu.

  

  

Przystępujemy do projektów, które rozwijają u naszych uczniów  kompetencje kluczowe:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym – „Lublin w stylu retro”;

 

2. porozumiewanie się w językach obcych – „POKL- Indywidualizacja z Gminą Platerów”, „English Our Chance”;

 

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne- „Nauka poszła w las-idźmy za nią!”, „Klub Odkrywcy”;

 

4. kompetencje informatyczne – „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”;

 

5. umiejętność uczenia się – „Moja przyszłość”;

 

6. kompetencje społeczne i obywatelskie – „Czym chata bogata”;

 

7. inicjatywność i przedsiębiorczość- „Młody Obywatel”;

 

8. świadomość i ekspresja kulturalna – „Zaczarowaną dorożką”,

  

„Warsztaty ekologiczne-wysypisko sztuki”.

  

Przez 17 lat zorganizowaliśmy  ponad 80 projektów z obszaru edukacji, kultury i demokracji. 

Sukcesem są projekty międzynarodowej wymiany uczniowskiej, których przeprowadziliśmy osiem, a które miały na celu wymianę doświadczeń  oraz ćwiczenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym z kolegami z Grecji, Belgii, Rosji, Turcji i Ukrainy. Wielką przygodą był również dla naszych uczniów obóz językowy w Londynie-efekt rocznego kursu języka angielskiego.

  

  

 

Oprócz obowiązującego wykształcenia zgodnego z podstawą programową nasi uczniowie posiadają inne umiejętności, czysto praktyczne, potrafią: filcować, tworzyć batiki, robić świece z wosku pszczelego, tworzyć mozaikę, witraże i fusingowe ozdoby, lepić  gliniane przedmioty, czerpać papier, tworzyć decoupage i świąteczne ozdoby,  a niektórzy śpiewać i tańczyć „na ludową nutę”.

  

  

Szkoła umożliwia rozwój również nauczycielowi, poprzez wyjazdowe rady szkoleniowe, na których poznajemy atrakcje i walory miejsc w Polsce, zyskujemy konkretne wiadomości i rozwijamy swoje talenty.

  

Poprzez udział w projektach podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, a dzięki udziałowi wraz z uczniami w międzynarodowych wymianach szkolnych zapoznajemy się z systemem edukacji charakterystycznym dla danego kraju i oryginalnymi metodami pracy z dzieckiem.

  

Sukcesem okazał się projekt „Follow The Best!”-Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, który miał na celu zdobycie wiedzy o tureckiej kulturze i szkolnictwie, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe rozwiązania organizacyjne i pomysły edukacyjne oraz poszukiwanie inspiracji  do działań z dziećmi w wieku 3 - 9 lat. Każdy nauczyciel uczestniczący w projekcie zyskał pomysły na pracę z dzieckiem, znalazł odpowiedzi na postawione sobie i tureckim kolegom pytania,  zastanowił się na kulturą i stylem życia, zachwycił przyrodą, a na pewno wrócił bogatszy o kolejne doświadczenia.

   

Szkoła  daje również szanse rodzicom na spotkania  z interesującymi ludźmi-artystami, gośćmi z dalekiego regionu (Belgii, Rosji, Turcji, Ukrainy)i na porównanie metod wychowania dziecka.

Zachęcamy rodziców do uczestnictwa w tradycyjnych uroczystościach szkolnych i projektach, szczególną popularnością cieszą się: Festyn Rodzinny czy Dzień Babci i Dziadka.

  

Społeczność lokalną włączamy w naszą działalność, zachęcając ją do udziału w gminnych wydarzeniach integracyjnych, podsumowaniach projektów, warsztatach z artystami  czy wernisażach.

  

Szkoła, by właściwie, ciekawie i bezpiecznie realizować swe cele współpracuje z wieloma instytucjami:

z Gminą Platerów przy organizacji projektów edukacyjnych i transporcie uczniów do szkoły czy na wycieczki;

z Gminnym Ośrodkiem Kultury przy imprezach charytatywnych;

z Nadleśnictwem Sarnaki i Szkółką Leśną Zabuże -prowadzoną przez Pana Bazyla Kondratiuka,  przy organizacji zajęć badawczych na terenie parku krajobrazowego, konkursów przyrodniczych czy projektów edukacyjnych,

  

a najlepiej współpraca układa nam się z  Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka, którego kierownik artystyczny  i choreograf-Grzegorz Szymanek- jest naszym nauczycielem i wicedyrektorem. Zespół tradycyjnie prowadzi warsztaty taneczno-śpiewacze podczas projektów międzynarodowych, towarzyszy Małej Pasiece w występach, uatrakcyjnia wakacyjne plenery malarsko-rzeźbiarskie i szkolne uroczystości.

 

Również spotkania z artystami zaliczamy do bardzo udanych. Od lat do prowadzenia warsztatów z dziećmi i dorosłymi zapraszamy - Dominikę Lewandowicz, Alicję Bogacką, Agnieszkę Jackowiak, Ewelinę Siemieniuk, Antoniego Wróblewskiego, Daniela Ludwiczuka.

  

Najściślej i najdłużej ( od 1999r.) współpracujemy  z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin”, które swą siedzibę ma właśnie w budynku szkoły, a którego prezesem jest Maria Daszko. We wszelkich przez Stowarzyszenie realizowanych projektach uczestniczymy jako beneficjenci, a przy realizacji projektów szkolnych - Stowarzyszenie  zawsze nam pomaga - pozyskuje specjalistów do warsztatów lub udostępnia sprzęt fachowy do zajęć, np. piec do ceramiki.

 

Chwalimy sobie współpracę z wieloma fundacjami w Polsce i w świecie, dzięki którym doszło do szeregu cennych działań o charakterze edukacyjnym często na skalę międzynarodową. 

Od lat wspiera nas w naszych pomysłach:

Ministerstwo Edukacji Narodowej;

Narodowe Centrum Kultury; 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;

Fundacja Wspomagania Wsi;

Fundacja Batorego;

Federacja Inicjatyw Obywatelskich;

Fundacja  Rozwoju Systemu Edukacji;

Szkoła  Liderów;

Fundacja Edukacja Dla Demokracji;

Fundacja PAUCI;

Fundacja Banku Zachodniego WBK;

Fundacja Orange;

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego;

Polskie Stowarzyszenie  im. Janusza Korczaka;

 

I za tę współpracę jesteśmy  im wdzięczni!