Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA JANUSZA KORCZAKA

W PLATEROWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawy prawne pracy Samorządu Uczniowskiego

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - art. 85 ust. 4.

Władze samorządu:

 Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

•          Karina Wiśniewska – przewodniczący

•          Paulina Litewnicka – zastępca przewodniczącego

•          Bartek Połoch – skarbnik

•          Michał Szysz – zastępca skarbnika

Samorząd Uczniowski

klasa

Gospodarz

Z-ca gospodarza

skarbnik

Kronikarz

I

Paulina Baranow

Dawid Bednarczuk, Eliza Jasińska

wychowawca

-

II

Maciej Stachacz

Leonard Szpura, Oliwka Szakoła

wychowawca

-

III

Julia Litewnicka

Gabriel Niedzielak

wychowawca

-

IV

Jakub Sidoruk

Jan Radewicz

Magdalena Oksiuta

Mariusz Moczulski

V

Michał Szysz

Szymon Głuchowski

Natalia Omelańczuk

-

VI

Klaudia Truszkowska

Bartek Baranow

Kinga Prażmo

Filip Bożęcki

VII

Mateusz Borkowski

Wiktoria Mariańska

Połoch Bartosz

-

VIII

Paulina Litewnicka

Karina Wiśniewska

Daria Raczyńska

-

Opiekun samorządu:

Ilona Bardak - Wojtczuk

 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

1. Działalność SU

•    Przeprowadzenie wyborów do rady SU na rok szkolny 2019/20

•    Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na rok 2019/20

•    Spotkania SU w celu opracowania zadań do realizacji i ocena wykonywanych przedsięwzięć

•    Podsumowanie pracy SU, opracowanie wniosków do pracy na rok szkolny 2020/2021

Wrzesień

Październik

Cały rok

Czerwiec

2. Działalność kulturalna i artystyczna

1.                  Przygotowanie imprez według opracowanej tematyki:

•    Andrzejki

•    Akcja Mikołajkowa

•    Choinka

•    Walentynki

•    Dzień dziecka

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Czerwiec

3. Współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły

•    Zgłaszanie pomysłów dotyczących zmian organizacyjnych

•    Wnioskowanie o zmiany w regulaminie

Cały rok

4. Pomysły zgłoszone do realizacji przez SU

•     Szczęśliwy numerek

•    Szkolna skrzynka Zaufania

Cały rok od Października

 

 

Strona 2 z 2